Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2013

jasowa
Czy kiedykolwiek Twój drugi umysł całkowicie zaprzątała ukochana osoba? To okropne uczucie. Podróżujesz, żeby zapomnieć, ale Twój drugi umysł stale Ci przypomina: "Spodobałoby się jej tutaj", "Jaka szkoda, że jej tu nie ma".
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viamindfuckk mindfuckk
jasowa
Chciałabym, wiedzieć co myślisz, gdy mijamy się bez słowa.
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viamindfuckk mindfuckk
jasowa
"Ja bym chciała być prostsza i żeby mnie to wszystko tak nie kosztowało. Żeby życie mnie tak nie bolało."
— marysia peszek
Reposted fromzabka zabka viamindfuckk mindfuckk
jasowa
6394 9117 500
jasowa
tak się wstydzę tych słów
choć szczere
— Hey, Wilk vs. Kot
Reposted fromiblameyou iblameyou viamindfuckk mindfuckk
jasowa
Przez Ciebie wpadłem w głęboką depresję, już teraz nie wiem kim jestem.
— Myslovitz
Reposted fromadriannak adriannak viamindfuckk mindfuckk
jasowa
9692 a0c0
Reposted fromedenpath edenpath viahogwarts hogwarts
jasowa
9704 c828
Reposted fromedenpath edenpath viahogwarts hogwarts
jasowa
jasowa
4877 d864
Reposted fromretaliate retaliate viadontaskmewhy dontaskmewhy
jasowa
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata / wyjątkowa prawda
Reposted fromtwice twice viakotkotkotkotkot kotkotkotkotkot
jasowa
Każdej odpowiedzi szuka się najpierw w sobie.
— Dorota Terakowska
jasowa
jasowa
7754 440d
Reposted fromnancyboy nancyboy viasalzprinz salzprinz

January 13 2013

Jerzy Owsiak


Reposted fromcytowani cytowani

January 07 2013

January 02 2013

Jonasz Kofta


"Szeroki wachlarz perspektyw... Szeroki wachlarz możliwości... Tak... Im większy smród, tym szerszy wachlarz..."
Jonasz Kofta
Reposted fromcytowani cytowani

Sandra Bullock

Reposted fromcytowani cytowani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl