Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2013

jasowa
jasowa
0223 bc4b 500
ej, wy.
Reposted fromsankastycznie sankastycznie vialugola lugola
9535 b231 500
Reposted fromfreakish freakish viadontaskmewhy dontaskmewhy
jasowa
jasowa
7130 e0cb
Reposted fromMachseNix MachseNix vianoisetales noisetales
jasowa
5976 6e08
Reposted fromurojenie urojenie viadontaskmewhy dontaskmewhy
jasowa
jasowa
7618 3d17
Reposted fromrisky risky viapanrafalczyk panrafalczyk
jasowa
Ciekawe czy Ty też czasami czekasz, żebym do Ciebie napisała.
Reposted frommarlena marlena viamindfuckk mindfuckk
jasowa
5961 a585
Reposted fromsilentshout silentshout viamindfuckk mindfuckk
jasowa
5442 e301
Reposted fromsoSad soSad viamindfuckk mindfuckk
jasowa
Trudno powiedzieć, dlaczego i przed czym uciekamy. Zwłaszcza gdy robimy to bezładnie i w pośpiechu.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viamindfuckk mindfuckk
jasowa
jasowa
Reposted fromfevergirl fevergirl viamindfuckk mindfuckk
jasowa
9672 600e 500
Reposted fromhorstiporsti horstiporsti viatrawkaaa trawkaaa
jasowa
6121 8653
no make-up Barbie
Reposted fromkaszeb kaszeb viamindfuckk mindfuckk
jasowa
Przytulanie ukochanej osoby daje siłę bez dopalaczy, uspokaja bardziej niż papieros. 
Reposted frommefir mefir viamindfuckk mindfuckk
jasowa
Weź się tu do mnie teleportuj!
— Chcę Cię obok, zaraz!
jasowa
jasowa
5455 15b5
Reposted fromkornea kornea viamindfuckk mindfuckk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl